آموزش قالیبافی

آموزش قالیباقی | 10 درس مهم در بافت فرش!

خلاصه دوره آموزش قالیبافی هنر فرش بافی در دو دوره مقدماتی و پیشرفته آموزش داده خواهد شد که مرحله مقدماتی در دو بخش نقشه خوانی سنتی و نقشه خوانی کامپیوتری میباشد که با توجه به انتخاب کارآموزان و هنرجویان گذرانده خواهد شد. در دوره پیشرفته نیز آموزش دورو بافی، حجم بافی، گرد بافی و انواع گره های هنری خواهد بود. در طول سال های آموزش، تاثیر به سزای هنر اصیل فرش بافی را در کیفیت زندگی کارآموزان و هنرجویان مشاهده شده است. این هنر مجموعه […]

آموزش قالیباقی | 10 درس مهم در بافت فرش! ادامه مطلب »